Είσοδος
Χρήστης
ΠΑΡΟΧΟΣ

Αυτή η υπηρεσία σχεδιάστηκε για να παρέχει διαλειτουργικότητα στους χρήστες δια μέσου του internet.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα δημοσιευμένα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν απο αυτόν που έχει τους κωδικούς εισόδου.
ΜΗΝ κοινοποιείται τους προσωπικούς σας κωδικούς εισόδου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα δεδομένα που καταχωρούνται απο τις συσκευές και ανακτούνται απο τον διαχειριστή ο οποίος έχει και τον έλεγχο αυτών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για περισσότερες διευκρινήσεις.